=

flourspar khai thác mỏ trong chúng tôi

8% (Pb + Zn) thì giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được lấy đúng bằng giá tính thuế tài nguyên trong khoảng hàm lượng quặng sunfua chì - kẽm (Pb + Zn) từ 15% đến 20% ... nếu mỏ A 1 có hàm lượng kim loại sunfua chì - kẽm trung bình trong mỏ C m = 16

Tìm hiểu thêm